Algemene voorwaarden

[section]Artikel 1: Definities[/section]1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a Evenement: off road triathlon die onderdeel uitmaakt van het door de Stichting Beach Challenge in enig jaar te organiseren evenement Beach Challenge.
b Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

[section]Artikel 2: Deelname[/section]1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en wedstrijdregelement.
3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
5.Deelnemers die zich minimaal 90 dagen voor het evenement bij de organisatie afmelden (ongeacht welke reden) ontvangen altijd hun inschrijfgeld retour. De organisatie is gerechtigd om 5 euro aan administratiekosten op het inschrijfgeld in te houden.
– Deelnemers die zich minimaal 30 dagen voor het evenement bij de organisatie afmelden ontvangen ten minste 50 procent van hun inschrijfgeld retour.
– Deelnemers die zich korter dan 30 dagen voor het evenement bij de organisatie afmelden ontvangen geen inschrijfgeld retour.
– In geval een evenement door overmacht (en in samenspraak met de NTB-gedelegeerde en/of de wedstrijdleider) op of kort voor de wedstrijddag wordt afgelast vindt géén restitutie van het inschrijfgeld plaats.
– Terugbetaling van inschrijfgelden door de organisatie vindt uiterlijk 30 dagen na de afmelding plaats.
6. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

[section]Artikel 3: Aansprakelijkheid[/section]1.Deelnemers erkennen dat een off-road parcours inherente risico’s met zich meebrengt en dienen hun eigen gedrag daarop af te stemmen. Dit betekent dat men tijdens de wedstrijden geen onnodige risico’s behoort te nemen die de deelnemers zelf, andere deelnemers of omstanders in gevaar brengt. Deelnemers dienen zich daarenboven voor, tijdens en na de wedstrijd op een sportieve en verantwoordelijke wijze te gedragen. Aangezien de parcoursen niet volledig zijn afgezet, behoren deelnemers alert te zijn op het gedrag van medegebruikers van het parcours, zoals badgasten, vissers, (strand)wandelaars en paardrijders, en de deelnemer behoort er zorg voor te dragen dat ook deze mensen niet nodeloos gestoord, gehinderd of in gevaar gebracht worden.
De Organisatie adviseert de Deelnemer zich op de hoogte te stellen van het af te leggen parcours. De Organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor het verplaatsen van route aanduidingen en aanwijzingen over het parcours door derden.
2.Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3. Indien ondanks het bepaalde in het tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
7. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

[section]Artikel 4: Portretrecht[/section]Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

[section]Artikel 5: Persoonsgegevens[/section]De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

[section]Artikel 6: Geschillenregeling[/section]Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht of het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

[section]Artikel 7: Wedstrijdreglement[/section]Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement Nederlandse Triathlon Bond , dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.